Algemene voorwaarden / Medische disclaimer

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam: Sapmeesters
Vestigingsadres: Ruyschstraat 34, 1091 CC Amsterdam
Website: http://www.sapmeesters.nl
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 56056281
BTW-identificatienummer: NL195405407B01
Bankrekeningnummer: NL43 RABO 01457.49.444

Bestelproces
U kunt 24 uur per dag, zeven dagen per week uw bestelling plaatsen op onze website. N.B. Let er wel op dat u minimaal 36 uur van tevoren besteld. Dit betekent dat u voor de levering op dinsdagochtend tot zondagavond 0.00 uur kunt bestellen. U ontvangt direct een automatische bevestigingsmail van uw bestelling. Alle overige informatie ontvangt u uiterlijk de eerstvolgende werkdag.

Betaalmogelijkheden
De betaling geschiedt vooraf middels Paypal of iDEAL. iDEAL werkt direct samen met de zes grote banken van Nederland: ING, ABN Amro, Rabobank, SNS, Fortis en Frieslandbank. Nadat koper iDEAL heeft gekozen als betaalwijze kan koper de eigen bank selecteren. De daadwerkelijke betaling vindt daarna plaats in de vertrouwde omgeving van de website van de bank. In deze omgeving staat de bank garant voor de veiligheid. Koper en Sapmeesters zijn verzekerd van een transparante transactie, zonder verborgen kosten. Indien u op rekening wilt bestellen, neem dan contact met ons op.

Bezorging
*De 3-daagse sapkuren worden in één keer bezorgd op de ochtend van de eerste kuurdag. Onze vervoerspartners bezorgen helaas niet op Zaterdag, Zondag en Maandag. De startdagen van de 3-daagse sapkuren zijn derhalve Dinsdag t/m Vrijdag. Tussen 08.00u en 12.00u kunt u de koerier verwachten. Afwijkende bezorgmomenten in Amsterdam zijn in overleg mogelijk.
*De 5-daagse sapkuren worden in twee delen bezorgd op de ochtend van de eerste en op de ochtend van de derde dag. Als u een 5-daagse sapkuur besteld dient u er rekening mee te houden dat deze alleen op dinsdag en woensdag kunnen starten. Bezorging is mogelijk door heel Nederland.
*Een bijdrage in de kosten voor administratie en transport a EUR 6,95 per levermoment wordt aan het einde van elke bestelling toegevoegd voor bestellingen in Amsterdam. Indien u buiten Amsterdam woont bedragen de kosten voor bezorging € 9,95 per levering.

Wijziging/Annulering
Indien u een bestelling wilt wijzigingen of annuleren dient u dit uiterlijk 48 uur voor de eerste leverdatum te doen middels een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . In het geval van een tijdige annulering ontvangt u een tegoed ter grootte van het volledige door u vooraf betaalde bedrag, welke u binnen een periode van 6 maanden dient te besteden. Wij geven geen geld terug, uitzonderingen op basis van medische redenen daargelaten. Hiervoor dient u een verklaring van een arts te overleggen. Sapmeesters behoudt zich het recht voor op een individuele basis beslissingen te nemen.

Prijswijzigingen
Sapmeesters behoudt zich het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren zonder dit vooraf aan te kondigen.

Onjuistheden/typefouten
Van tijd tot tijd kan het voorkomen dat er typefouten of andere onvolkomenheden voorkomen op onze website. Sapmeesters behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen door te voeren of informatie te vervangen of te updaten. Wij verontschuldigen ons bij voorbaat voor eventuele overlast die u ondervindt naar aanleiding van foutieve informatie op onze website.

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sapmeesters en een Wederpartij waarop Sapmeesters deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sapmeesters en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

5.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6.Indien Sapmeesters niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sapmeesters in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 : Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Sapmeesters zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Sapmeesters kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sapmeesters daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sapmeesters anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sapmeesters niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 : Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1.De overeenkomst tussen Sapmeesters en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Sapmeesters daarvan schriftelijk in gebreke te stellen. Sapmeesters dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.Sapmeesters heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.Indien Sapmeesters gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Sapmeesters ter beschikking heeft gesteld.

5.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Sapmeesters zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Sapmeesters gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Sapmeesters bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Sapmeesters op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

7.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sapmeesters een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

8. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Sapmeesters gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Sapmeesters daardoor direct of indirect ontstaan.

9. Indien Sapmeesters bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Sapmeesters onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

-indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;

-indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Sapmeesters toekomende bevoegdheid of een op Sapmeesters rustende verplichting ingevolge de wet;

-in andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Sapmeesters alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 : Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.Sapmeesters is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Sapmeesters ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Sapmeesters kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Sapmeesters gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sapmeesters kan worden gevergd.

2.Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Sapmeesters gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sapmeesters op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Sapmeesters de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.Indien Sapmeesters op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sapmeesters, zal Sapmeesters in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Sapmeesters is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Sapmeesters zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Sapmeesters genoemde termijn te voldoen, tenzij Sapmeesters anders aangeeft.

6.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Sapmeesters vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Sapmeesters op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 : Overmacht

1.Sapmeesters is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sapmeesters geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sapmeesters niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Sapmeesters heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sapmeesters zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.Sapmeesters kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.Indien Sapmeesters ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sapmeesters gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 : Betaling en incassokosten

1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Sapmeesters aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Sapmeesters aangegeven. Sapmeesters is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.Sapmeesters heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.Sapmeesters kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.